Adatkezelési Tákékoztató

1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az  Glass & Classics Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév:     Glass & Classics Kft. 
Székhely: 1224 Budapest, V. utca 13
Elektronikus levelezési cím: [email protected]
Honlap: www.tiffanybolt.com

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

Jelen Tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza: www.tiffanybolt.com

Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.tiffanybolt.com/adatvedelem

Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói, érdeklődők, vásárlói észrevételeket beküldők és sütik használatához hozzájárulók is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai www.tiffanybolt.com/adatvedelem címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Értelmező Rendelkezések

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Adatfeldolgozók Megnevezése

3.1.Társaságunk IT szolgáltatója

Honlap tárhely szolgáltatója

Cégnév:  Green Geeks WEB Hosting
Székhely:5739 Kanan Rd Suite 300, Agoura Hills. CA 931301
Honlap:https://www.greengeeks.com/
E-mail cím:[email protected]
Telefonszáma:1-877-326-7483

3.2. Társaságunk könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozója

Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése 

Cégnév:Tamási Gabriella
Székhely:1213 Budapest, Evezős utca 3.
Adószám:66755182-1-43
        E-mailtamá[email protected]

4. A Szabályzat hatálya

4.1. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.

4.2. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

4.3. Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ tiffanybolt.com

3. A HONLAP LÁTOGATÁSA

A honlap látogatás az Glass & Classics Kft. , www.tiffanybolt.com honlapjára való kattintással valósul meg. Az oldalon cookie-kat (a továbbiakban:sütik) használunk.

3.1. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

3.2.  Az Adatfeldolgozó

Honlap tárhely szolgáltatója

Cégnév:  Green Geeks WEB Hosting
Székhely:5739 Kanan Rd Suite 300, Agoura Hills. CA 931301
Honlap:https://www.greengeeks.com/
E-mail cím:[email protected]
Telefonszáma:1-877-326-7483

mint, honlap tárhely szolgáltatója

Adatfeldolgozással, adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: nem végez  adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Adatbázishoz való teljes körű hozzáférés esetleges technikai hibaelhárítás céljából.

3.3. Az adatkezelés célja

Az Glass & Classics Kft. weboldalán ún. „sütiket” (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A „sütik” alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív, és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát. A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

3.4 A kezelt személyes adatok köre:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a web tárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

• a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

• Felhasználó által használt eszköz IP címe.

Az adatkezelés időtartama: munkamenet lezárásáig

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 3.2. pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozók kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A web helyet meglátogató minden Felhasználó, a web helyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

4. KAPCSOLAT FELVÉTEL 

A Társaság honlapját látogatóknak lehetősége nyílik arra, hogy kapcsolatot vegyenek fel, kérdéseiket elektronikus üzenet megküldésével – a honlapon található űrlap kitöltésével – eljuttassák a Társaságnak a honlapján lévő aloldalán https://www.tiffanybolt.com/contact/ 

4.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a látogatók – elektronikus úton történő – tájékoztatása, az általuk feltett kérdések megválaszolása, az ügyintézés megkönnyítése, igényeik maximális kiszolgálása. 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. §(1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A látogató az űrlap kitöltése után, az Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és az „üzenet küldése” gomb megnyomásával tudja üzenetét eljuttatni a Társaság részére, és járul hozzá az adatkezeléshez. Az üzenet sikeres elküldése esetén a látogató – felugró ablakban – megerősítést kap ennek tényéről.

4.3. Az érintettek köre

Az érintettek körébe az űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő látogatók tartoznak.

4.4. A kezelt személyes adatok köre

Az űrlap kitöltése az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez szükségesek. A megadott személyes adatok valódiságáért az űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő látogató felel.

Név: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

E-mail cím: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

Telefonszám: kapcsolatfelvétel, felhasználói kérdés megválaszolása, kezelése

4.5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a cél teljesüléséig történik. A Társaság nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik az űrlap kitöltésével és az üzenetet megküldésével hozzájárultak az adatkezeléshez. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, a Társaság az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából.

4.6. Az adatok megismerésére jogosultak

Társaság és adatfeldolgozó illetékes munkatársai

5. Hírlevél feliratkozás 

A Társaság honlapját látogatóknak lehetősége nyílik arra, hogy hírlevélre feliratkozzanak, a honlapon található űrlap kitöltésével.

5.1. Az adatkezelés célja

 Az adatkezelés célja az érintett– elektronikus úton történő – tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

5.3. Az érintettek köre

Minden olyan természetes személy, aki a Társaság hírlevelére feliratkozni kíván, hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

5.4. A kezelt személyes adatok köre

Az űrlap kitöltése az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez szükségesek. A megadott személyes adatok valódiságáért az űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő látogató felel.

Név 

E-mail cím

5.5. Az adatkezelés időtartama

Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Társaság székhelyére megküldött postai levélben történik.

5.6. Az adatok megismerésére jogosultak

Társaság és adatfeldolgozó illetékes munkatársai

6. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus rendszerben tárolja.

Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatás: Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés, zárolás, törlés: Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A hozzájárulás visszavonása: A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Korlátozás: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Továbbítás: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jogérvényesítés módja:

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: [email protected]
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu